Document en pdf


L'Institut Montserrat Roig, de Terrassa, ens facilita aquests objectius, vàlids tant per a l'ESO com per al Barxillerat. Ens diuen que el professorat hauria de realitzar i adaptar aquells objectius més propos per a cada edat., i que fora bo repartir-los a les persones que coordinin cada nivell per tal d'assegurar que es treballin des de totes les àrees de forma transversal.

 1. Valorar i entendre la sexualitat com una cosa pròpia que podem compartir lliurement, que té implicacions socials i, alhora, que pot estar relacionada amb la reproducció.
 2. Interpretar i valorar la informació sobre la sexualitat presentada gràficament i textualment.
 3. Identificar i diferenciar els significat de temes d'ús quotidià referents a la sexualitat i reproducció, i reconèixer quins són els termes utilitzats en el llenguatge divulgatiu i científic.
 4. Valorar l'afectivitat com un aspecte fonamental de les relacions sexuals.
 5. Desenvolupar una actitud d'acceptació del propi cos i promoure l'autoestima.
 6. Adquirir elements per apreciar i respectar el propi cos i el dels altres.
 7. Aprendre a valorar altres qualitats de les persones, i no jutjar-les únicament per la seva aparença física.
 8. Conèixer la morfologia, anatomia i fisiologia dels aparells genitals femení i masculí.
 9. Conèixer el procés de fecundació, embaràs i naixement.
 10. Conèixer el funcionament de la resposta sexual humana.
 11. Interpretar i comprendre les dimensions de la sexualitat humana en relació a l'afectivitat, la comunicació, el plaer, i quan sigui el cas, la reproducció.
 12. Entendre el paper de la informació, la responsabilitat i l'afecte en l'inici de les relacions sexuals.
 13. Conèixer i valorar la riquesa i varietat de la conducta sexual humana.
 14. Comprendre i respectar la diversitat afectiva i sexual.
 15. Conèixer les diferents circumstàncies en que es pot produir un embaràs no desitjat, les seves possibles conseqüències i com evitar-ho.
 16. Conèixer els diferents mètodes contraceptius  i  identificar quins són els més adients en cada situació o edat.
 17. Conèixer com prevenir el contagi de les malalties de transmissió sexual.
 18. Conèixer els recursos de salut de la població, així com els centres específics d'atenció a l'adolescència.
 19. Analitzar i entendre punts de vista, formes de vida o codis ètics i morals diferents als de la nostra àrea cultural en relació a la sexualitat i també la seva evolució històrica.
 20. Adonar-se de la influència dels mitjans de comunicació, de la publicitat i d'altres manifestacions sobre la conducta sexual de les persones.
 21. Actuar davant aquelles situacions que impliquin discriminació a causa del sexe o l'orientació sexual.
 22. Aconseguir expressar, argumentar, fonamentar i defendre opinions, sobre qualsevol aspecte referit a la sexualitat i la reproducció amb una actitud tolerant vers les altres opinions i opcions.
 23. Adquirir una opinió pròpia davant de certs temes.
intro