Document en pdf


Els objectius que aquí us presentem estan basats, en bona part, de la pàgina web AVERROES “Educació Afectivo-Sexual en la Educación Primaria” (1999) i en la “Carpeta didàctica de Educación Sexual. Educación Afectivo Sexual a la etapa de Primaria” (1994) elaborada pel  col·lectiu Harimaguada:

Objectius per a la formació afectiva i sexual a primària:

 • Potenciar l’autoestima, l’empatia i la capacitat de conèixer i d’expressar els sentiments com a eines per a facilitar unes relacions personals més positives i satisfactòries.

 • Fomentar les conductes assertives com a punt de partida per evitar les relacions abusives i per afavorir en la persona l’hàbit de considerar el millor per a ella i el més just per a les altres persones.

 • Afavorir el desenvolupament de comportaments que facilitin la presència d’aspectes relacionals satisfactoris i eradiquin les discriminacions de gènere.

 • Prendre consciència de les repercussions que tenen els sentiments i els estats d’ànim positius i negatius sobre la pròpia conducta i sobre les relacions personals.

 • Conèixer i assumir els canvis que es produeixen al seu propi cos i en el de l’altre sexe, practicant hàbits de cura corporal i assumint el seu cos sexuat com a font de comunicació, sensacions, plaer i afecte, així com, una intensitat sexual lliure d’elements de gènere discriminatoris.


 • Aprendre a reconèixer activitats personals pròpies de la intimitat i que, per tant, convé evitar-les en els espais públics.


 • Adquirir coneixements bàsics entorn de l’origen de les persones, conèixer els processos de fecundació, embaràs i part, així com les cures que requereix la dona embarassada i la criatura, entenent la reproducció com una de la múltiples funcions que té la sexualitat, a la qual ha d’optar responsablement.


 • Conèixer la importància del lleure i el temps lliure en el desenvolupament de nenes i nens, fomentant la pràctica i la planificació autònoma d’activitats de lleure creatives, cooperatives i no sexistes, així com l’esperit crític davant del consum.


 • Conèixer críticament les diferents feines i la situació de la dona en les mateixes, entenent que totes les feines poden ser realitzades per un o un altre sexe, reconeixent i valorant les feines domèstiques i apreciant la importància que totes elles tenen en el funcionament d’una societat més justa i igualitària; desenvolupant unes actituds responsables i cooperatives en la plasmació diària de tasques individuals i col·lectives.


 • Identificar-se com a membre actiu i responsable dels diferents grups socials a què es pertany: família, grup d’iguals..., entenent aquests com a nuclis flexibles i variables i establint relacions afectives de suport emocional, comunicació..., en un pla d’igualtat, respecte i col·laboració.


 • Conèixer i reflexionar sobre els diferents models de famílies de manera que cada nena o nen pugui sentir que forma part d’alguna d’elles.


 • Conèixer les principals característiques del fet sexual humà: evolució, plasticitat (orientació i conductes sexuals) i alguns riscs associats al mateix (abusos sexuals);  emmarcant tot això dins d’una concepció de la sexualitat com a font de salut, plaer i afectivitat i desenvolupant habilitats que ajudin l’alumnat a tenir unes vivències afectiu-sexuals positives, responsables i saludables.


 • Entendre la vivència de la sexualitat com una opció personal i fer visibles les diferents opcions sexuals per facilitar l’eliminació de prejudicis i fomentar una actitud de reconeixement i respecte envers totes elles.
intro