Document en pdf


Amb l’aprovació, el març de 2010, de la Llei de drets sexuals i reproductius (vincle a la llei, http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/04/pdfs/BOE-A-2010-3514.pdf) tornem a estar davant l’oportunitat d’introduir en el currículum escolar la formació afectivosexual.

Sembla que no caldria justificar la presència d’aquesta formació i informació als centres escolars quan és evident la necessitat social de donar resposta a greus problemes com la violència masclista i els embarassos no desitjats. La prevenció passa per una formació afectivosexual de les criatures i de la gent jove que permeti unes relacions igualitàries, satisfactòries i lliures tot superant els estereotips, les dependències, la violència i altres males pràctiques.

La corresponsabilitat social d’aquesta formació afectivosexual s’ha de subratllar i les famílies, les institucions escolars i sanitàries i els mitjans de comunicació han de col·laborar per tal que sigui una realitat.

Cal aprofitar l’experiència acumulada durant anys dels grups de professionals de l’educació i de la sanitat que han fet aquesta tasca de formació de manera voluntària dins del que permetien les possibilitats tot aprofitant, la majoria de les vegades, la urgència dels casos concrets i la necessitat de donar resposta a problemes immediats. Es compta amb bones pràctiques i material que cal recollir, sistematitzar i posar al dia.

La formació afectivosexual, com qualsevol altra formació, ha de començar a la llar d’infants i continuar al llarg de la vida. Això suposa marcar molt clarament els objectius de cada etapa formativa i proposar una seqüenciació adient al desenvolupament personal.

És per això que us presentem aquesta web que pretén recollir,materials, guies, pràctiques, webs i recursos diversos, seqüenciats per a cada etapa formativa. No pretenem fer un recull exhaustiu, però sí posar a la vostra disposició aquesta web com una eina útil per al treball diari del professorat i per a la comunitat educativa en general.

Hi ha materials i bibliografia que poden servir per a totes les edats i etapes i per això comencem amb un apartat “General” on es recullen aquestes obres de referència.
També cal assenyalar que el recull s’ha fet des de la perspectiva feminista, perquè sobre la formació afectivosexual hi ha posicionaments diversos i ens interessa subratllar la visió de les dones en aquest àmbit, per això, dins del possible, hem donat prioritat als recursos que tenen mirada de gènere.

Des de la Xarxa de Dones per la Salut i el grup d'ensenyants de la Campanya continuerem treballant per a donar suport a la formació del personal educatiu i sanitari per a dur endavant aquesta tasca, així com per a informar i sensibilitzar famílies, mitjans de comunicació i també a les institucions públiques per tal què es facin corresponsables de què les criatures i joves tinguin, tinguem, una bona educació afectiva i sexual.

intro